Ý nghĩa của từ compacteur là gì:
compacteur nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ compacteur Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa compacteur mình

1

0   0

compacteur


Trục lăn đầm đất.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của compacteur
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< irritative irrupt >>