Ý nghĩa của từ co-pilot là gì:
co-pilot nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ co-pilot. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa co-pilot mình

1

0   0

co-pilot


Phi công phụ trên máy bay.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

co-pilot


Danh từ:
- Một phi công giúp phi công chính trên một chiếc máy bay được gọi là phụ tài.
- Người phi công phụ có nhiệm vụ chuẩn bị cũng như giúp phi công chính trong quá trình lái máy bay như điều chỉnh hoặc theo dõi quá trình bay.
la gi - Ngày 02 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của co-pilot
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sea-fish sea-fight >>