Ý nghĩa của từ co-ownership là gì:
co-ownership nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ co-ownership Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa co-ownership mình

1

0   0

co-ownership


Quyền sở hữu chung.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của co-ownership
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sea-floor sea-fish >>