Ý nghĩa của từ co-author là gì:
co-author nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ co-author. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa co-author mình

1

0   0

co-author


Tác giả chung, đồng tác giả.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

co-author


Danh từ:
- Một trong hai người trở lên viết một cuốn sách, bài báo, báo cáo,...
- Có thể trong cùng một cuốn sách có chung một chủ để, 2 hay nhiều người tác giả có thể viết chung hoặc theo từng chương riêng.
Động từ:
- Để viết một cuốn sách, bài báo, báo cáo, vv cùng với người khác hoặc người khác
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của co-author
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sea-ox sea-over >>