Ý nghĩa của từ chữ pm là gì:
chữ pm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ chữ pm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chữ pm mình

1

0   0

chữ pm


- Trong yahoo messenger có nghĩa là để lại một tin nhắn cá nhân (Personal messager), chỉ 2 người biết với nhau
- Post meridiem: chiều (vd 2 pm là 2h chiều)
- Prime Minister: thủ tướng
lathy - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của chữ pm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< work out we were in love >>