Ý nghĩa của từ can’t help là gì:
can’t help nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ can’t help. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa can’t help mình

1

0   0

can’t help


Viết rõ ra là "Can not help". "Help" nghĩa là giúp đỡ. "Can" là một trợ động từ nghĩa là có thể. Cụm từ này được dùng khi bạn không có khả năng làm việc gì đó để giúp đỡ người khác. Đây là một cách từ chối, và bạn thêm chủ ngữ đằng trước để tạo thành một câu ví dụ như"I can't help"
bao - Ngày 11 tháng 10 năm 2018

2

0   1

can’t help


Nghĩa của cụm từ: không thể dừng lại hay điều khiển được.
Ví dụ 1: Ngay từ lần đầu gặp cô ấy, tôi đã mê cô ấy cho đến bây giờ. (I can't help falling in love with her at the first meet).
Ví dụ 2: Đừng cười nữa! - Xin lỗi, tôi không thể dừng lại được. (Stop laughing! - Sorry but I can't help myself).
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của can’t help
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wrap up way to go >>