Ý nghĩa của từ biochemistry là gì:
biochemistry nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ biochemistry Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa biochemistry mình

1

0   0

biochemistry


Hoá sinh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của biochemistry
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bint biogenesis >>