Ý nghĩa của từ begotten là gì:
begotten nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ begotten Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa begotten mình

1

0   0

begotten


Sinh ra, gây ra. | : ''imperialism begets wars'' — chủ nghĩa đế quốc sinh ra chiến tranh
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của begotten
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vip begun >>