Ý nghĩa của từ balance of trade là gì:
balance of trade nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ balance of trade. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa balance of trade mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

balance of trade


Cán cân thương mại.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

balance of trade


. Cán cân thương mại - Bộ phận này trong cán cân thanh toán của một quốc gia liên quan tới nhập khẩu và xuất khẩu - có nghĩa là thương mại hàng hóa và dịch vụ - trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu xuất khẩu hàng hóa lớn hơn nhập khẩu, cán [..]
Nguồn: vietnamese.vietnam.usembassy.gov
<< jelly capital balance principle >>