Ý nghĩa của từ bacteri là gì:
bacteri nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bacteri Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bacteri mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bacteri


(bacterio) prefix. chỉ vi trùng bacteriolusis (làm tiêu vi trùng).
Nguồn: hmu.edu.vn
<< bacteremia bacterial allergen >>