Ý nghĩa của từ bảng danh dự là gì:
bảng danh dự nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ bảng danh dự. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bảng danh dự mình

1

0   0

bảng danh dự


Danh sách những người được biểu dương trong một đơn vị. | : ''Anh ấy rất mừng vì thấy tên mình trên '''bảng danh dự'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

bảng danh dự


dt. Danh sách những người được biểu dương trong một đơn vị: Anh ấy rất mừng vì thấy tên mình trên bảng danh dự.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "bảng [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

bảng danh dự


dt. Danh sách những người được biểu dương trong một đơn vị: Anh ấy rất mừng vì thấy tên mình trên bảng danh dự.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của bảng danh dự
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bản vị bảo chứng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa