Ý nghĩa của từ bùa chú là gì:
bùa chú nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ bùa chú. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bùa chú mình

1

0   0

bùa chú


lá bùa và câu thần chú để trừ ma quỷ (nói khái quát). Đồng nghĩa: phù chú
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

bùa chú


manta (trung)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của bùa chú
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< we were in love bùn non >>