Ý nghĩa của từ annotation là gì:
annotation nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ annotation Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa annotation mình

1

0   0

annotation


Sự chú giải, sự chú thích. | Lời chú giải, lời chú thích. | Lời dẫn giải, lời ghi chú (khi đọc sách).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của annotation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< annatto annual >>