Ý nghĩa của từ af là gì:
af nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ af. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa af mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

af


1. viết tắt của "American flag" lá cờ quốc gia của nước Mỹ.
2. viết tắt của " Account finance" trong ngôn ngữ kinh tế có nghĩa: kế toán tài chính.
3. viết tắt của "Administration and Finance" có nghĩa: phòng quản trị và tài chính.
thanhthanh - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

af


Arctic Floater
Nguồn: clbthuyentruong.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

af

Nguồn: vnmilitaryhistory.net

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

af


tiếng Anh là Auto Focus, nghĩa là ống kính có thể lấy nét tự động.
Nguồn: thaiphong.wordpress.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

af


căn nét tự động
Nguồn: forum.vietdesigner.net
<< arirang bcc trong mail >>