Ý nghĩa của từ abuse là gì:
abuse nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ abuse. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abuse mình

1

0   0

abuse


Sự lạm dụng, sự lộng hành. | : '''''abuse''' of power'' — sự lạm quyền | : ''to remedy abuses'' — sửa chữa thói lạm dụng | Thói xấu, hủ tục. | Sự lăng mạ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

abuse


[ə'bju:z]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ sự sử dụng hoặc đối xử sai/tồi tệ; sự lạm dụngabuse of power /authority sự lạm quyềnabuse of trust sự lạm [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

abuse


| abuse abuse (ə-byzʹ) verb, transitive abused, abusing, abuses 1. To use wrongly or improperly; misuse. 2. To hurt or injure by maltreatment; ill-use. 3. To assail with con [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0   0

abuse


                                     sự nói xấu; sự gièm pha; sự ngược đãi; sự hành hạ
Nguồn: hoi.noi.vn

5

0   0

abuse


sự sử dụng quá mức; sự lạm dụng
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn


Thêm ý nghĩa của abuse
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< acquire zap >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa