Ý nghĩa của từ abnormality là gì:
abnormality nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ abnormality. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abnormality mình

1

0   0

abnormality


Sự không bình thường, sự khác thường; sự dị thường. | Vật kỳ quái, quái vật.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

abnormality


tính khác thường, tính dị thường
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của abnormality
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abnormal aboriginal >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa