Ý nghĩa của từ abjure là gì:
abjure nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abjure Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abjure mình

1

0   0

abjure


Tuyên bố bỏ, nguyện bỏ. | : ''to '''abjure''' one's religion'' — bỏ đạo | : ''to '''abjure''' one's rights'' — tuyên bố từ bỏ quyền lợi của mình | Rút lui (ý ki [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của abjure
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abjection ablation >>