Ý nghĩa của từ abenteric là gì:
abenteric nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abenteric Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abenteric mình

1

0   0

abenteric


Học ngoài ruột, xa ruột.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của abenteric
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abelmosk specialise >>