Ý nghĩa của từ abbot là gì:
abbot nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abbot Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abbot mình

1

0   0

abbot


Cha trưởng tu viện.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của abbot
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abatement abo >>