Ý nghĩa của từ Xác vờ là gì:
Xác vờ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Xác vờ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Xác vờ mình

1

0   0

Xác vờ


nghèo tới mức như chỉ có trơ thân, tựa như xác những con vờ trôi trên mặt nước "Bác mày giàu, giàu lắm, ch [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Xác vờ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Xác tín Xách mé >>