Ý nghĩa của từ Xác tín là gì:
Xác tín nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Xác tín. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Xác tín mình

1

2   0

Xác tín


đúng đắn, đáng tin cậy tin tức xác tín
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Xác tín


Chúa giesu chịu khổ hình và mai táng ngày thứ ba người sống lại đúng như lời thánh kinh
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Xác tín
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Xác thịt Xác vờ >>