Ý nghĩa của từ WTG là gì:
WTG nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ WTG. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa WTG mình

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

WTG


Way To Go. "Phải thế chứ!".
Nguồn: ttdt.vn (offline)

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

WTG


Way To Go. “Phải thế chứ!”.
Nguồn: gametv.vn (offline)
<< WoL Late Position >>