Ý nghĩa của từ Visible light là gì:
Visible light nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Visible light. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Visible light mình

1

1   0

Visible light


ánh sáng nhìn thấy
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

2

0   0

Visible light


Ánh sáng nhìn thấy được
Nguồn: phanminhchanh.info

Thêm ý nghĩa của Visible light
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ultra Infra >>