Ý nghĩa của từ Viên mãn kinh là gì:
Viên mãn kinh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Viên mãn kinh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Viên mãn kinh mình

1

0   0

Viên mãn kinh


The complete, or all-inclusive sùtra, a term applied to the Hoa Nghiêm kinh.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Viên mãn kinh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Viên mãn Viên mật >>