Ý nghĩa của từ Viên không là gì:
Viên không nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Viên không Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Viên không mình

1

0   0

Viên không


Complete vacuity, i.e. không không, from which even the idea of vacuity is absent.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Viên không
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Viên hợp Viên mãn >>