Ý nghĩa của từ Vô tâm đạo nhân là gì:
Vô tâm đạo nhân nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Vô tâm đạo nhân Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vô tâm đạo nhân mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vô tâm đạo nhân


The hermit or saint in ecstatic contemplation, as with emptied mind he become the receptacle of mystic influences
Nguồn: buddhismtoday.com
<< Vô tâm Vô tâm tam muội >>