Ý nghĩa của từ Vô tác giới là gì:
Vô tác giới nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Vô tác giới Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vô tác giới mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vô tác giới


The intangible, invisible moral law that influences the ordinand when he receives visible ordination; i.e. the internal spiritual moral law and its influence; the invisible grace of which the visible ordination is a sign. Also vô tác biểu giới.
Nguồn: buddhismtoday.com
<< Vô tác Vô tàm >>