Ý nghĩa của từ Vô ưu vương là gì:
Vô ưu vương nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Vô ưu vương Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vô ưu vương mình

1

0   0

Vô ưu vương


King Asoka. Also vua A dục.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Vô ưu vương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vô ưu Vô vấn >>