Ý nghĩa của từ Vô ương số kiếp là gì:
Vô ương số kiếp nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Vô ương số kiếp Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vô ương số kiếp mình

1

0   0

Vô ương số kiếp


Asankhyeya kalpa (S). A period of numberless kalpas.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Vô ương số kiếp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vô úy thí Vô ưu >>