Ý nghĩa của từ Vân tập là gì:
Vân tập nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Vân tập Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vân tập mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vân tập


Flocking like clouds, a great assembly.
Nguồn: buddhismtoday.com
<< Vân tâm Vi diệu >>