Ý nghĩa của từ Vân tập là gì:
Vân tập nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Vân tập Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vân tập mình

1

0   0

Vân tập


Flocking like clouds, a great assembly.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Vân tập
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vân tâm Vi diệu >>