Ý nghĩa của từ Tuyệt diệt là gì:
Tuyệt diệt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tuyệt diệt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tuyệt diệt mình

1

0   0

Tuyệt diệt


(nòi giống) bị mất hẳn, không còn tồn tại nữa loài khủng long đã bị tuyệt diệt Đồng nghĩa: tuyệt chủng
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Tuyệt diệt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tuyệt kĩ Tuyển quân >>