Ý nghĩa của từ Trùng lặp là gì:
Trùng lặp nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Trùng lặp Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trùng lặp mình

1

0   1

Trùng lặp


lặp lại một cách thừa, vô ích bài viết có nhiều đoạn trùng lặp bố trí công việc bị trùng lặp Đồng nghĩa: tr&ug [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Trùng lặp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Trùng roi Trùm sò >>