Ý nghĩa của từ Trù úm là gì:
Trù úm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Trù úm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trù úm mình

1

0   0

Trù úm


(Khẩu ngữ) trù người dưới quyền mình (nói khái quát) bị thủ trưởng trù úm Đồng nghĩa: trù dập
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Trù úm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Trù ẻo Trù dập >>