Ý nghĩa của từ Trì tức niệm là gì:
Trì tức niệm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Trì tức niệm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trì tức niệm mình

1

0   0

Trì tức niệm


The contemplation in which the breathing
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Trì tức niệm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Trì trai Triền >>