Ý nghĩa của từ Tinh tiến lực là gì:
Tinh tiến lực nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tinh tiến lực Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tinh tiến lực mình

1

0   0

Tinh tiến lực


Vìryabala (S). The power of unfailing progress.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Tinh tiến lực
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tinh tiến Tinh thần >>