Ý nghĩa của từ Tinh tiến là gì:
Tinh tiến nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tinh tiến Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tinh tiến mình

1

1   0

Tinh tiến


Vìrya (S). One of the seven Bodhyanga; vigour, valour, fortitude. Pure, or unadulterated progress. Zeal, zealous, courageously progressing in the good and eliminating the evil.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Tinh tiến
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tinh chân Tinh tiến lực >>