Ý nghĩa của từ Tinh chân là gì:
Tinh chân nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tinh chân Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tinh chân mình

1

0   0

Tinh chân


Pure truth, apprehension of ultimate reality.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Tinh chân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tinh Tinh tiến >>