Ý nghĩa của từ Thuyết nhân quả là gì:
Thuyết nhân quả nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Thuyết nhân quả. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thuyết nhân quả mình

1

0   0

Thuyết nhân quả


lí luận của chủ nghĩa duy vật cho rằng mỗi hiện tượng trong thế giới khách quan đều là kết quả của một nguyên nhân nhất định, ngu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Thuyết nhân quả


 • đổi Quan hệ nhân quả
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  Thêm ý nghĩa của Thuyết nhân quả
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << Thuyết nhất nguyên Thuyết luân h >>