Ý nghĩa của từ Thuyết đa nguyên là gì:
Thuyết đa nguyên nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thuyết đa nguyên Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thuyết đa nguyên mình

1

0   0

Thuyết đa nguyên


quan niệm triết học cho rằng các hiện tượng đa dạng của thế giới có nhiều nguồn gốc đầu tiên độc lập với nhau; trái với thuyết nh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Thuyết đa nguyên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thuôn,Thon Thuyết nhất nguyên >>