Ý nghĩa của từ Thuẫn là gì:
Thuẫn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thuẫn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thuẫn mình

1

0   0

Thuẫn


vật dùng để cầm che đỡ cho gươm, giáo khỏi đâm trúng người khi đánh trận thời xưa, hình thon dần về một đầu, như nửa h&igra [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Thuẫn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thuốc cốm Thuần phục >>