Ý nghĩa của từ Thuần phục là gì:
Thuần phục nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Thuần phục. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thuần phục mình

1

0   0

Thuần phục


chịu hoặc bắt phải chịu nghe theo, tuân theo sự điều khiển, sai khiến con ngựa bất kham đã chịu thuần phục
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   1

Thuần phục


Chịu phục tùng và tự nhận làm bể tôi (của vua )hoặc các chư Trầu
Anh - Ngày 07 tháng 7 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Thuần phục
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thuẫn Thuôn,Thon >>