Ý nghĩa của từ Thien là gì:
Thien nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thien Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thien mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Thien


- Thiên theo tiếng Hán nôm nghĩa là trời

VD: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà
(Ý nói trời đất và con người hài hoà, ám chỉ thời cơ tốt)

- Nghiêng/theo phe nào hơn phe nào

VD: Tôi thiên về ý kiến của bạn thứ nhất
vananh - 00:00:00 UTC 8 tháng 8, 2013
<< Eric Clapton Vincent >>