Ý nghĩa của từ Thiểu năng là gì:
Thiểu năng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Thiểu năng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thiểu năng mình

1

30   7

Thiểu năng


trạng thái một cơ quan nào đó trong cơ thể không thực hiện được đầy đủ chức năng như vốn có thiểu năng trí tuệ
Nguồn: tratu.soha.vn

2

20   6

Thiểu năng


Ngu từ đầu xuống ngu từ dưới lên trên ngu ko ai sánh bằng ngu hơn cả chữ ngu
Nói chung thiểu năng là 1 căng bệnh có tên là NGU NHƯ BÒ.
Ẩn danh - Ngày 19 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của Thiểu năng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thon thả Thiếu đói >>