Ý nghĩa của từ Thiếu đói là gì:
Thiếu đói nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thiếu đói Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thiếu đói mình

1

0   0

Thiếu đói


bị đói do thiếu lương thực cho nhu cầu tối thiểu (nói khái quát) lâm vào cảnh thiếu đói
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Thiếu đói
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thiểu năng Thiết triều >>