Ý nghĩa của từ Thiên vương Như lai là gì:
Thiên vương Như lai nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thiên vương Như lai Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thiên vương Như lai mình

1

0   0

Thiên vương Như lai


Deva-ràja Tathàgata (S). The name by which Devadatta, the enemy of Sàkyamuni, will be known on his future appearance as a Buddha in the universe called Thiên Đạo Devasopàna.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Thiên vương Như lai
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thiên tử Thiên y >>