Ý nghĩa của từ Thiên trung thiên là gì:
Thiên trung thiên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Thiên trung thiên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thiên trung thiên mình

1

0   0

Thiên trung thiên


Devàtideva (S). Deva of devas, the name given to Siddhartha when, on his presentation in the temple of Thiên Vương Mahesvara (Siva), the statues of all the gods prostrated themselves before him.
Nguồn: buddhismtoday.com

2

0   0

Thiên trung thiên


Tiểu thiên, trung thiên,đại thiên là gì
Hanh mai - Ngày 03 tháng 10 năm 2017

Thêm ý nghĩa của Thiên trung thiên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thiên tiên Thiên từ >>