Ý nghĩa của từ Thệ nguyện là gì:
Thệ nguyện nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thệ nguyện Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thệ nguyện mình

1

0   0

Thệ nguyện


Pranidhàna (S). Vow.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Thệ nguyện
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thệ đa lâm Thi >>