Ý nghĩa của từ Thệ nguyện là gì:
Thệ nguyện nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thệ nguyện Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thệ nguyện mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Thệ nguyện


Pranidhàna (S). Vow.
Nguồn: buddhismtoday.com (offline)
<< Thệ đa lâm Thi >>