Ý nghĩa của từ Thất ngôn bát cú là gì:
Thất ngôn bát cú nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thất ngôn bát cú Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thất ngôn bát cú mình

1

0   0

Thất ngôn bát cú


thể thơ cổ làm theo luật thơ Đường gồm có tám câu thơ thành một bài, mỗi câu có bảy âm tiết.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Thất ngôn bát cú
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thất thiệt Thất hứa >>