Ý nghĩa của từ Tam giả thí thiết là gì:
Tam giả thí thiết nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tam giả thí thiết Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tam giả thí thiết mình

1

1   0

Tam giả thí thiết


The three fallacious postulates in regard to pháp, thụ, danh. Tam giả quán the meditation on the above.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Tam giả thí thiết
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tam giả Tam giác >>