Ý nghĩa của từ Tịt mù là gì:
Tịt mù nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tịt mù Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tịt mù mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tịt mù


(Ít dùng) như tít mù "Lầu canh chiêng lặng, điêu chìm, Tịt mù tăm cá bóng chim mấy trùng." (HT)
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Tịnh xá Tỏ tình >>